Regulamin wynajmu przyczep kempingowych

Poniższy regulamin wynajmu przyczepy kempingowej określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy Najmu przyczepy kempingowej i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania Umowy Najmu przyczepy kempingowej.

Wymagania wobec Najemcy:

1. Kierowca samochodu ciągnącego przyczepę kempingową musi mieć ukończone 23 lata oraz posiadać prawo jazdy kat. B przynajmniej od 2 lat.

2. W dniu podpisania umowy osoba wynajmująca przedkłada do wglądu:

- prawo jazdy,

- dowód rejestracyjny pojazdu ciągnącego przyczepę,

- dowód osobisty lub paszport.

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z warunkami wynajmu przez wszystkich uczestników podróży.

4. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów przyczepy i kompletu kluczy przez cały czas trwania umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie w/w dokumentów w samochodzie lub przyczepie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież przyczepy z dokumentami przekreśla możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.

5. W przypadku kolizji należy powiadomić policję. Wszystkie szkody nie zgłoszone i nie poświadczone przez policję Najemca będzie zobowiązany likwidować na koszt własny.

Odpowiedzialność:

1. Odpowiedzialność Najemcy w żaden sposób nie jest ograniczona, w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, jeśli powodem zdarzenia była lekkomyślność, niedbalstwo, naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

2. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty, np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy.

Ubezpieczenie:

1. Jeśli z powodu nie przestrzegania zasad ubezpieczenia ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, pełną odpowiedzialność za straty poniesie Najemca.

2. Najemca jest zobowiązany jak najszybciej poinformować właściciela przyczepy o wystąpieniu szkody.

3. Powstanie szkody, które wykluczy przyczepę z wynajmu, spowoduje utratę kaucji zabezpieczającej w całości lub w części.

Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności

1. Minimalny okres wypożyczenia to 5 dni.

2. Rezerwacji przyczepy można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną, otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji.

3. Dokonując rezerwacji przyczepy należy wpłacić zaliczkę na konto. Po otrzymaniu wpłaty wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji.

4. Pozostałą część kwoty wynajmu należy wpłacić zgodnie z terminem określonym w umowie, a kaucję zabezpieczającą - w dniu odbioru przyczepy.

5. Podpisanie umowy i odbiór przyczepy może nastąpić w tym samym terminie jeśli strony ustalą tak wcześniej. Jeśli Wynajmujący odwoła wynajem wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

6. Zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko za zgodą Wynajmującego, jeśli inne terminy będą dostępne. Zmiany trzeba zgłaszać przynajmniej 7 dni przed odbiorem przyczepy.

7. Koszt wynajmu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika i składa się z:

- wynagrodzenia za wynajem liczonego według liczby dni określonych w Umowie Najmu,

- kaucję, która w przypadku prawidłowego użytkowania przyczepy jest zwracana.

Kaucja

1. W dniu odbioru przyczepy wynajmujący musi wpłacić kaucję zwrotną w wysokości od 500 do 1000 zł (w zależności od długości wynajmu oraz rodzaju przyczepy).

2. W przypadku niedotrzymania warunków umowy lub uszkodzenia przyczepy i jej wyposażenia nastąpią potrącenia z kaucji.

3. Oprócz zniszczeń do potrąceń z kaucji kwalifikuje się także: - oddanie przyczepy brudnej i zaniedbanej, - nie opróżnienie toalety z nieczystości, - palenie tytoniu w przyczepie.

4. Po ustaleniu braku przeciwwskazań do zwrotu kaucji, jej zwrot nastąpi natychmiastowo. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niezgodności, wypłata kaucji może być wstrzymana do 7 dni.

Przekazanie i zdanie przyczepy

1. Strony ustalają termin odbioru i zwrotu przyczepy zaraz po wpłaceniu przez Wynajmującego zaliczki, godziny natomiast najpóźniej tydzień przed wynajmem.

2. Przed przekazaniem przyczepy klient zostanie przeszkolony w zakresie obsługi pojazdu oraz otrzyma instrukcję obsługi.

3. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący powiadomi Policję o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

4. Przyczepa powinna być zwrócona w takim samym stanie, w jakim została wynajęta - tzn. czysta oraz bez uszkodzeń.

5. Jeżeli Najemca zwróci przyczepę w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.

6. W przypadku zdania przyczepy po upływie terminu określonego w Umowie Najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

Postępowanie w przypadku awarii / wypadków

1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca powinien natychmiast poinformować o zdarzeniu Wynajmującego, w celu ustalenia dalszego postępowania.

2. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za usunięcie szkód.

Ograniczenia w zakresie użytkowania

1. Przyczepa kempingowa nie może być wykorzystywana przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może być wykorzystywana do transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących i niebezpiecznych oraz ładunków pozostałych, jeśli ich waga przekroczy DMC przyczepy.

2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu przyczepy.

3. Bezwzględnie zabronione jest holowanie przyczepy pod wpływem alkoholu lub innych używek.

4. Zabronione jest przekraczanie prędkości 80 km/ godz. oraz otwieranie okien bocznych i górnych wywietrzników w czasie jazdy.

5. W czasie jazdy należy zamknąć dopływ gazu na głównym zaworze butli oraz opuścić szybę kuchenki gazowej.

6. W PRZYCZEPACH OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU !

Uwaga: czas spalenia przyczepy wynosi ok. 10 minut. W przypadku zaprószenia ognia należy natychmiast opuścić przyczepę, nie starając się ratować pozostawionych w niej rzeczy.